Direcţii de Cercetare

Home / Direcţii de Cercetare

Direcţii strategice de cercetare ale Centrului pentru perioada 2013-2020

1. Schimbările climatice şi energia “verde”

 • satisfacerea necesarului de energie al populaţiei
 • asigurarea independenţei/siguranţei energetice
 • creşterea eficienţei energetice
 • modernizarea sistemelor de cogenerare şi încălzire urbană
 • creşterea producţiei de energie din surse regenerabile

2. Transportul durabil

 • eficientizarea sistemelor de transport, în vederea asigurării necesarului populaţiei şi economiei
 • creşterea accesului populaţiei la sistemele de transport
 • design-ul sistemelor intermodale/combinate de transport
 • modernizarea sistemelor de transport public interurban
 • managementul riscului în sistemul public de transport
 • minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului (hărţi de zgomot)

3. Metodologii şi sisteme de evaluare a dezvoltării durabile

 • elaborarea unor sisteme de indicatori cu relevanţă teritorială care să susţină abordările ştiinţifice în domeniul dezvoltării durabile
 • dezvoltarea de noi metodologii de evaluare/măsurare a dezvoltării durabile la nivel teritorial
 • reevaluarea raporturilor de coodonare-subordonare-supraordonare dintre documentaţiile de amenajarea teritoriului, evaluarea impactului asupra mediului, strategiile de dezvoltare teritorială şi strategiile de dezvoltare durabilă
 • realizarea unor sisteme de certificare-acreditare în domeniul dezvoltării durabile       

4. Educaţie şi FPC

 • Completarea curriculei universitare pentru integrarea aspectelor privind dezvoltarea durabilă
 • dezvoltarea de noi standarde ocupaţionale pentru meserii inovative
 • analiza nevoii de formare la nivelul mediului de afaceri
 • analiza cererii de muncă din economie şi a schimbărilor structurale de pe piaţa muncii

5. Dezvoltare regională

 • regiuni sustenabile
 • dezvoltarea şi implementarea bazei de date spaţiale şi de management integrat al teritoriului, populaţiei şi resurselor, ca bază pentru dezvoltare sustenabilă şi pentru previzionare strategică
 • implementarea bunelor practici pentru dezvoltarea societăţii civile , inclusiv sprijin şi participări în dezvoltarea şi realizarea politicilor la nivel local şi regional pentru dezvoltarea durabilă

6. Sustenabilitatea sistemelor sociale 

 • populaţie şi dezvoltare
 • tendinţele evoluţiei demografice a României/Europei şi efectele asupra unor subsisteme, instituţii şi mecanisme sociale: subsistemele şcolar, cel economic (forţa de muncă), cel politic, cel al protecţiei sociale (combaterea sărăciei şi excluziunii sociale, funcţionarea eficientă a sistemului de pensii şi a celui de asigurări de sănătate)
 • migraţia externă şi internă; tendinţe, cauze şi efecte asupra echilibrului socio-economic
 • tendinţe în procesele de stratificare şi mobilitate socială
 • sistemul de învăţământ ca factor esenţial în procesul dezvoltării durabile
 • schimbări în cadrul structurilor familiale şi modificarea locului şi rolului familiei în societatea postmodernă
 • sistemul politic şi cel administrativ – factori decisivi pentru implementarea deciziilor şi reglarea mecanismelor sociale cu efect asupra dezvoltării durabile
 • schimbarea sistemului de valori; locul problematicii dezvoltării durabile în constelaţia valorică postmodernă
 • calitatea raporturilor interumane; evaluarea nivelului de încredere între oameni şi a celorlalte elemente ale capitalului social
 • comunicarea socială
 • calitatea şi nivelul participării sociale; locul şi rolul ONG-urilor şi al celorlalte instanţe ale societăţii civile în procesul decizional
 • ordine şi libertate; devianţă şi control social; principiile şi modul de fucţionare a sistemului juridic şi a celorlalte instanţe implicate în controlul social.

7. Urbanism şi dezvoltare urbană durabilă 

 • oraşe sustenabile
 • planificare spaţială sustenabilă
 • explorarea diferitelor dimensiuni ale sustenabilităţii în context urban: construcţii şi servicii, interacţiunea urban-rural, mobilitate urbană

Activităţile centrului sunt corelate cu interesele economice, sociale şi de mediu şi cu priorităţile stabilite prin strategiile de dezvoltare durabilă la nivel naţional şi european şi cu Agenda 21:

 • elaborarea de studii şi analize privind tendinţele teritoriale, perspectivele şi impactul politicilor sectoriale
 • dezvoltarea de metode şi instrumente pentru măsurarea, monitorizarea şi evaluarea dezvoltării sustenabile
 • elaborarea de studii de fundamentare şi impact pentru construcţia de autostrăzi
 • elaborarea de studii de trafic
 • elaborarea de instrumente pentru planificare spaţială
 • analize cost-beneficiu
 • participare activă în grupuri de lucruri pentru dezvoltare durabilă
 • elaborarea de modele de dezvoltare ţinând cont de specificul teritorial
 • elaborarea de indicatori teritoriali comparabili şi de instrumente analitice
 • promovarea, stimularea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare între centrul de cercetare mediul de afaceri şi autorităţile publice
 • aplicarea pe diferite programe de finanţare cu proiecte care răspund cerinţelor privind dezvoltarea durabilă
 • oferirea de inputuri pe documentele strategice precum şi contribuţii la elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă la nivel local prin Agenda 21
 • elaborarea unor programe interdisciplinare de master