Direcţii de Cercetare

Direcţii strategice de cercetare ale Centrului pentru perioada 2013-2020

1. Schimbările climatice şi energia “verde”

 • satisfacerea necesarului de energie al populaţiei
 • asigurarea independenţei/siguranţei energetice
 • creşterea eficienţei energetice
 • modernizarea sistemelor de cogenerare şi încălzire urbană
 • creşterea producţiei de energie din surse regenerabile

2. Transportul durabil

 • eficientizarea sistemelor de transport, în vederea asigurării necesarului populaţiei şi economiei
 • creşterea accesului populaţiei la sistemele de transport
 • design-ul sistemelor intermodale/combinate de transport
 • modernizarea sistemelor de transport public interurban
 • managementul riscului în sistemul public de transport
 • minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului (hărţi de zgomot)

3. Metodologii şi sisteme de evaluare a dezvoltării durabile

 • elaborarea unor sisteme de indicatori cu relevanţă teritorială care să susţină abordările ştiinţifice în domeniul dezvoltării durabile
 • dezvoltarea de noi metodologii de evaluare/măsurare a dezvoltării durabile la nivel teritorial
 • reevaluarea raporturilor de coodonare-subordonare-supraordonare dintre documentaţiile de amenajarea teritoriului, evaluarea impactului asupra mediului, strategiile de dezvoltare teritorială şi strategiile de dezvoltare durabilă
 • realizarea unor sisteme de certificare-acreditare în domeniul dezvoltării durabile       

4. Educaţie şi FPC

 • Completarea curriculei universitare pentru integrarea aspectelor privind dezvoltarea durabilă
 • dezvoltarea de noi standarde ocupaţionale pentru meserii inovative
 • analiza nevoii de formare la nivelul mediului de afaceri
 • analiza cererii de muncă din economie şi a schimbărilor structurale de pe piaţa muncii

5. Dezvoltare regională

 • regiuni sustenabile
 • dezvoltarea şi implementarea bazei de date spaţiale şi de management integrat al teritoriului, populaţiei şi resurselor, ca bază pentru dezvoltare sustenabilă şi pentru previzionare strategică
 • implementarea bunelor practici pentru dezvoltarea societăţii civile , inclusiv sprijin şi participări în dezvoltarea şi realizarea politicilor la nivel local şi regional pentru dezvoltarea durabilă

6. Sustenabilitatea sistemelor sociale 

 • populaţie şi dezvoltare
 • tendinţele evoluţiei demografice a României/Europei şi efectele asupra unor subsisteme, instituţii şi mecanisme sociale: subsistemele şcolar, cel economic (forţa de muncă), cel politic, cel al protecţiei sociale (combaterea sărăciei şi excluziunii sociale, funcţionarea eficientă a sistemului de pensii şi a celui de asigurări de sănătate)
 • migraţia externă şi internă; tendinţe, cauze şi efecte asupra echilibrului socio-economic
 • tendinţe în procesele de stratificare şi mobilitate socială
 • sistemul de învăţământ ca factor esenţial în procesul dezvoltării durabile
 • schimbări în cadrul structurilor familiale şi modificarea locului şi rolului familiei în societatea postmodernă
 • sistemul politic şi cel administrativ – factori decisivi pentru implementarea deciziilor şi reglarea mecanismelor sociale cu efect asupra dezvoltării durabile
 • schimbarea sistemului de valori; locul problematicii dezvoltării durabile în constelaţia valorică postmodernă
 • calitatea raporturilor interumane; evaluarea nivelului de încredere între oameni şi a celorlalte elemente ale capitalului social
 • comunicarea socială
 • calitatea şi nivelul participării sociale; locul şi rolul ONG-urilor şi al celorlalte instanţe ale societăţii civile în procesul decizional
 • ordine şi libertate; devianţă şi control social; principiile şi modul de fucţionare a sistemului juridic şi a celorlalte instanţe implicate în controlul social.

7. Urbanism şi dezvoltare urbană durabilă 

 • oraşe sustenabile
 • planificare spaţială sustenabilă
 • explorarea diferitelor dimensiuni ale sustenabilităţii în context urban: construcţii şi servicii, interacţiunea urban-rural, mobilitate urbană