Acasă

Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă

Research Centre for Sustainable Development

Conceptul de dezvoltare durabilă a făcut subiectul a numeroase dezbateri ştiinţifice la nivel mondial, de-a lungul multor decenii, începând cu prima Conferinţă ONU asupra Mediului (Stockholm, 1972) şi continuând cu Conferinţa Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă de la Rio de Janeiro (1992), Sesiunea Specială a Adunării Generale ONU şi adoptarea Obiectivelor Mileniului (2000) şi Conferinţa mondială pentru Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg (2002). Astfel, problemele complexe ale dezvoltării durabile au căpătat o dimensiune politică globală şi au fost conturate programe concrete de acţiune la nivel global şi local (Agenda 21 Locală), conform dictonului „să gândim global şi să acţionăm local”.

În cadrul acestui amplu proces, au fost adoptate convenţii internaţionale, care creează cadrul juridic pentru aplicarea în practică a perceptelor dezvoltării durabile, şi care stabilesc obligaţii clare din partea statelor, inclusiv termene de implementare privind: schimbările climatice, conservarea biodiversităţii, protejarea fondului forestier şi a zonelor umede, limitarea folosirii anumitor produse chimice, accesul la informaţii privind starea mediului, etc. (Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, 2008)

In strategiile pentru dezvoltare durabilă de la nivel european şi naţional, precum şi în programul cadru 7, se acordă o importanţa deosebită asigurării legăturilor între cercetare şi dezvoltare durabilă. Această legătură este subliniată şi în cele mai noi documente privind politica de cercetare-dezvoltare la nivel european: A Strategic European Framework for International Sciece and Technology Coopertion, Toward Joint Programming in Research: Working together to tackle common challenges more effectively. De asemenea, viziunea pentru 2020 a Ariei Europene de Cercetare menţionează că aceasta „trebuie să aibă puternice rădăcini în societate şi să răspundă nevoilor şi ambiţiilor acesteia, în dorinţa de a asigura dezvoltarea durabilă”.

Întrebările care apar sunt: În ce măsură dezvoltarea durabilă presupune schimbări în modul de desfăşurare a cercetării şi în modul de elaborare a politicilor? Care sunt indicatorii necesari pentru a măsura contribuţia cercetării în dezvoltarea durabilă? („RD4SD” Exercise, Background papers-second version, 2009)

Este necesară o abordare integrată a problemelor sociale, economice şi de protecţie a mediului. De asemenea, trebuie să ţinem cont de faptul că cercetarea este strâns legată de inovare, educaţie precum şi de presiunea politicilor publice şi a aspiraţiilor societăţii.